DEKALOG PRACY

Powyższe podstawowe zasady współpracy z firmami oraz elementy składowe na których opieram moją pracę  tworzą poniższy swoisty dekalog  mojej  pracy.

 1. Pracuję zawsze razem z przedstawicielami firmy na zasadzie pełnej współpracy.

 2. Nasze wspólne sukcesy są oparte na dokładnej i wszechstronnej analizie sytuacji organizacyjnej firmy i jej otoczenia , aby dogłębnie poznać specyfikę i zagrożenia. 

  Uczymy się słuchać ludzi i uczyć się  firmy, patrząc na nią z boku, by nie popadać w rutynę a zobaczyć więcej i starać się zrozumieć specyfikę firmy. Łamiemy rutynę myślenia i patrzenia.
   
 3. Działania te pozwalają precyzyjne i niestandardowo określić zagrożenia, opracować ich katalog i  gradację ważności a przez to opracować elastyczne wyłącznie tylko konieczne zasady i procedury postępowania.

 4. Prowadzę osobiście szkolenia minimum dwuetapowe dla każdej z grup określonej wspólnie z kierownictwem firmy:

  a) pierwsze wstępne – wprowadzające w problematykę i przygotowujące do działań analitycznych,
  b) po opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań organizacyjnych – szkolenie wdrażające

 5. Nasze wspólne działania mają zawsze cel nadrzędny:

  a) identyfikacja i wyprzedzanie zagrożeń
  b) wypracować bezpieczeństwo firmy i zatrudnionych pracowników na wszystkich szczeblach i stanowiskach.
  c) nasze opracowania muszą być na możliwie najwyższym poziomie merytorycznym i jakościowym.

 6. Zawsze staram się aby opracowanie i wdrożenie prac staram kończyło się audytem wewnętrznym przeprowadzanym wspólnie z ich pełnomocnikiem.

 7. Nigdy nie kończę kontaktów z firmą z chwilą wykonania zadania, a współpracuję się nią jeżeli jest taka wola kierownictwa jeszcze przez co najmniej okres 4 lat o charakterze nadzoru projektowego.

 8. Okres nadzoru projektowego to wspólne w ich pełnomocnikiem doskonalimy wdrożony system reagując na pojawiające się zmiany wewnętrzne i zewnętrzne oraz ujawnione niewystarczające zabezpieczenia organizacyjne.

 9. W przypadku zgłoszenia przez kierownictwo chęci certyfikacji prac organizacyjnych jestem pomocny w wyborze firmy certyfikującej  i w ramach w/w nadzoru  uczestniczę w czasie audytu certyfikującego reprezentując firmę.

 10. Nie zależny mi na współpracy byle jakiej, aby tylko zrobić zadanie. Zależy mi na tym aby opracowany wspólnie projekt  kierownictwo firmy oceniło, iż jest wykonany na najwyższym z możliwych poziomie oraz został wdrożony.

Preferuję partnerów – firmy, których menedżerowie są świadomi istniejących zagrożeń, którym zależy na dynamicznym rozwoju firmy, jej bezpieczeństwie na każdym poziomie zagrożenia, oraz ochronę wszystkich zatrudnionych, tj. kadry zarządzającej i wykonawczej.

W przypadku jeżeli w jakieś firmie przy opracowywaniu nowego lub doskonalenia istniejącego systemu zarządzania potrzebna będzie wiedza i praktyka ściśle specjalistyczna, jakiej ja nie posiadam na odpowiednim poziomie, to   zapraszam do współpracy odpowiednich specjalistów.

Ich wiedzę i doświadczenie w razie konieczności uzupełniam wnioskami z analiz ekspertów czy uznanych analityków spraw międzynarodowych, projektowania spekulatywnego, czyli do prognozowania przyszłości.

Mam głębokie przeświadczenie, że prognozując trendy rozwoju w danej branży, na podstawie badań głównie jakościowych, współpracując z projektantami usług i badaczami stwarzamy wspólnie najefektywniejszą dla danej firmy strategię  zarządzania  w horyzoncie bliższym  i dalszym. (lupa i luneta). Na bazie tej strategii dalsze prace są już prawie formalnością i projekt organizacji nowej lub usprawnionej struktury w firmie oraz jej wdrożenie jest wielką przyjemnością.

Takie podejście pomaga firmom pokonać kryzys na dziś, a i buduje się bufory nie tylko jutro, a niejednokrotnie na lata.

Razem wizyt na stronie: 12938